8.3.. Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20

Opis rješenja: Ispis se obavlja naredbom WRITE koja sadrži ispis razmaka.

Listing programa:

PROGRAM p08311028;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i: INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 do 20');
 
 i := 1;        { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT        { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  WRITE(i, ' ');   { ispis u petlji }
  i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 20;     { ponavljaj sve dok nebude i > 20 - kraj repeat petlje }
 
END.

Ispis na ekranu:

Index