8.3.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

PROGRAM p08311029;
USES
 WinCrt;
VAR          { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 5 do 20 unazad');
 
 i := 20;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT          { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  WRITELN('i=',i );   { ispis u petlji }
  i := i - 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i < 5;       { ponavljaj sve dok nebude i < 5 - kraj repeat petlje }
 
END.  

Ispis na ekranu:

Index