8.3.. Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10.

Opis rješenja: Funkcijom SQRT se računa drugi korijen.

Listing programa:

PROGRAM p08311032;
USES
  WinCrt;
VAR
  i : INTEGER;
BEGIN
  i := 1; 
  REPEAT
    WRITELN('Kvadratni korijen broja ',  i, ' je:', SQRT(i));
    i := i + 1;
  UNTIL i > 10;
END.

Ispis na ekranu:

Index