8.3.. Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n.

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi REPEAT petljom i napredovanjem kroz REPEAT petlju. Izračuvanje korijena se izvodi SQRT funkcijom brojem SQRT(i).

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08311033;
{kvadratnog korijen prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, n : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Unesi krajnju vrijednost');
 READLN(n);
 
 i := 1;                   { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT
  WRITELN('Kvadratni korjen je:', SQRT(i)); { ispis kvadratnog korijena broja u petlji }
  i := i + 1;                { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > n;
 
END.

Ispis na ekranu:
 

Index