8.3.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti REPEAT petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s (0). Vrijednosti varijable i se mijenja od k do n. Formiranje sume se izvodi unutar petlje. Izraz s:=s+i.

Listing programa:

PROGRAM p08312002;
{suma prirodnih brojeva od k do n}
USES
 WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, k, s : INTEGER; { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;     { pocetna vrijednost sume }
 
 i := k;        { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT        { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  s := s + i;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }  
  i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > n;     { ponavljaj sve dok nebude i > n - kraj repeat petlje }
 
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma je ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index