8.3.. Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Koristiti REPEAT petlju.

Opis programa: Početna vrijednost sume je 0 (s := 0). Izraz za uvačavanje sume je s := s + i * i.

PROGRAM p08312003;
{suma kvadrata prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
 s : REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broj ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
  s := s + i * i;
  i := i + 1;
 UNTIL i>n;
 WRITELN('n = ', n, ' suma ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index