8.3.. Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa: Po učitavanju broja n do kog se izvodi sabiranje postavlja se početna vrijednost sume s (0). Sa naredbom REPEAT je formirana petlja koja mijenja vrijednosti kontrolne varijable i od jedan (1) do n izrazom (i := i + 1). Formiranje sume s je obezbjeđeno unutar ove petlje s := s + i * i.

Listing programa:

PROGRAM p08312005;
USES
 WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 i, k, n, s : INTEGER; { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;     { pocetna vrijednost sume }
 
 i := k;        { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT        { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  s := s + i * i;   { nova vrijednost sume - i*i} 
  i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > n;     { ponavljaj sve dok nebude i > n - kraj repeat petlje }

 Writeln('Suma brojeva od ', k , ' do ', n, ' je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index