8.3.. Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti REPEAT petlju.

Tekstualni algoritam:

 1. postaviti početnu vrijednost sume (s:=0;)
 2. i := 1 početna vrijednost kontrolne varijable i
 3. formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
 4. uvačaj i := i + 1
 5. ako je i <= 5 vrati se na korak 3
 6. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN('Suma=',s);)

Listing programa:

PROGRAM p08312006;
{suma prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i, s : INTEGER; { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 s := 0;     { pocetna vrijednost sume }
 
 i:=1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT        { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  s := s + i;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }  
  i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 5;     { ponavljaj sve dok nebude i > 5 - kraj repeat petlje }
 
 WRITELN ('Suma=',s);
END.

Ispis na ekranu:

Index