8.3.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s := 0). Izraz za uvačavanje sume je s := s + 1/i.

PROGRAM p08312007;
{suma reciprocnih vrijednosti prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
 s : REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broj ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
   s := s + 1/i;
  i := i + 1;
 UNTIL i>n;
 WRITELN('n = ', n, ' suma ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index