8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7 i sa 3

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. postaviti početnu vrijednost sume (i := 1;)
 3. postaviti početnu vrijednost kontrolne varijable i (s := 0;)
 4. sve dok jei <= n radi
  ako je i djeljivo sa 7 i 3 ((i MOD 7 = 0) AND (i MOD 3 = 0;) ) tada formirati novu vrijednost sume(s:=s+i;)
 5. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma=',s);)

Listing programa:

PROGRAM p08312012;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva djeljivih sa 7');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 
 i := 1;
 REPEAT
  IF ((i MOD 7 = 0) AND (i MOD 3 = 0;)) THEN
   s := s + i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index