8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8.

Opis rješenja: Cifra jedinica se dobija kao ostatak dijeljenjem sa 10 (i MOD 10 = 8). Djeljivost

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. postaviti početnu vrijednost sume (s := 0;)
 3. za i := 1 do n radi
  ako je cifra jedinica 8((i MOD 10 = 8 ) tada formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
 4. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma=',s);)

Listing programa:

PROGRAM p08312013;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 8');
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
  IF i MOD 10 = 8 THEN
   s := s + i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index