8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8.

Opis rješenja: Cifra jedinica se dobija kao ostatak dijeljenjem sa 10 (i MOD 10 = 8). Djeljivost

Listing programa:

PROGRAM p08312014;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 8');
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD 10 = 8 THEN
   s := s + i;
  i := i+1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Izvođenje programa:
Suma prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 8 Od broja 30 Do broja 120 Suma je 7.0200000000E+02

Ispis na ekranu:

Index