8.3.. Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Učitavanje brojeva se izvodi sa REPEAT petljom a i sabiranje se izvodi unutar REPEAT petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

PROGRAM p08312015;
USES
 WinCrt;
VAR
 i: Integer;
 a, s: Real;
BEGIN
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
  WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
  READLN( a );
  s := s + a;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 10;
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index