8.3.. Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Prvo se učita sa tastature koliko će se sabirati brojeva. Zatim se učitavaju brojevi sa REPEAT petljom, sabiranje se izvodi unutar REPEAT petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

PROGRAM p08312017;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 a, s: Real;
BEGIN
 WRITE('Broj brojeva ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := 1;
 REPEAT
  WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
  READLN( a );
  s := s + a;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index