8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM p08312011;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, n, a: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva od k do n djeljivih sa a');
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 WRITE('Djeljivi sa brojem ');
 READLN( a );
 s := 0;
 
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD a = 0 THEN
   s := s + i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 
 Writeln('Suma brojeva koji su djeljivi sa a od k do n = ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index