8.3.. Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s:=0). Zatim počinje REPEAT petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je k. Naredba IF sadrži logički izraz i MOD 2 <> 0 (broj nije paran). Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Listing programa:

PROGRAM p08312020;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, s : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD 2 <> 0 THEN
   s := s + i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma neparnih ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index