8.3.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n. Koristiti REPEATpetlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost varijable p (proizvid) je 1, a kontrolne varijable i jedan (1). Vrijednost proizvod p se uvećava za vrijednost kontrolne varijable i (p*i=1*1=1). Varijabla i se uvećava za1 i ponovo izvodi množenje i tako do vrijednosti varijable i=n.

Listing programa :

PROGRAM p08312041;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, p: Integer; { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Write('Do broja');
 Readln(n);
 p := 1;    { pocetna vrijednost proizvoda }
 
 i := 1;        { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT        { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  p := p * i;	    { proizvod p postaje stara vrijednost proizvoda pomnozena sa i }  
  i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > n;     { ponavljaj sve dok nebude i > n - kraj repeat petlje }
 
 Writeln('Proizvod prirodnih brojeva do ', n, ' = ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index