8.3.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je 1 (p := 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p := p*i;.

Listing programa:

PROGRAM p08312043;
{proizvod prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i, P : INTEGER; { cjelobrojne promjenljive 
BEGIN
 p := 1;     { pocetna vrijednost proizvoda }
 
 i:=1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT        { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  p := p * i;     { proizvod p postaje stara vrijednost proizvoda pomnozena sa i }  
  i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 5;     { ponavljaj sve dok nebude i > 5 - kraj repeat petlje }
 
 WRITELN(' proizvod ', p );
END.

Ispis na ekranu:

Index