8.3.. Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08312046;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,a,b,s :Integer;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( a );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( b );
 s := 0;
 i := a;
 REPEAT
  IF i mod 5 = 0 THEN 
   s := s+i;
  i := i+1;
 UNTIL i > b;
 WRITELN('Suma djeljivih sa 5 u intervalu od a do b je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index