8.3.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: REPEAT naredba krerira brojeve od 1 do 5. . Početna vrijednost proizvoda je 1 (p := 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p := p*i;.

Listing programa:

PROGRAM p08312050;
{Faktorijel prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, P : INTEGER;
BEGIN
 p := 1;
 i := 1;
 REPEAT
  p := p * i;
  WRITELN('Fakotorijel broja ', i, ' = ', p);
  i := i + 1;
 UNTIL i > 5;
END.

Ispis na ekranu:

Index