8.3.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom i MOD a = 0 (djeljivi sa a bez ostatka).

Listing programa:

PROGRAM p08312053;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, a : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 WRITE( 'Unesi djelilac');
 READLN( a );
 p := 1;
 i := 1;
 REPEAT
  IF i MOD a = 0 THEN  
   p := p * i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 WRITELN('Proizvod brojeva djeljivih sa ', a ,' od 1 do ' ,n, ' je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index