8.3.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 4.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom i MOD 4 = 0 (djeljivi sa 4 bez ostatka).

Listing programa:

PROGRAM p08312056;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD 4 = 0 THEN  
   p := p * i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 WRITELN('Proizvod brojeva djeljivih sa 4 je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index