8.3.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4.

Opis rješenja: Provjera cifre jedinica izvodi izdvajanjem cifre jecinica i MOD 10. Zatim u istom logičkom izrazu je i provjera da li je to cifra 4. i MOD 10 = 4 (cifra jedinica 4).

Listing programa:

PROGRAM p08312059;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k :INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 WRITE( 'Unesi djelilac');
 READLN( a );
 p := 1;
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD 10 = 4 THEN
   p := p * i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 WRITELN('Proizvod prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 4 od ', k ,' do ' ,n, ' je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index