8.3.. Prebrojati prirodne brojeve iz intervala od k do n koji su djelivi sa 3. Za generisanje prirodnih brojeva koristiti REPEAT petlju.

Opis rješenja: Izbor djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i MOD 3=0. Logički izraz je istinit kad pri dijeljenju broja sa 3 nema ostatka (ostatat=0), formira se nova vrijednost brojača. Početna vrijednost brojača je nula (br:=0). Vrijednost brojača se uvaćava za jedan (br+1) kad je logički izraz i MOD 3=0 istinit.

Opis programa: Početne vrijednosti brojača br:=0 i kontrolne varijable i:=k. Provjera djeljivosti broja sa 3 se izvodi logičkim izrazom i MOD 3=0. Logički izraz je istinit ako pri djeljenju nema ostatka. Brojač br se uvećava za jedan (br+1) za svaki broj koji je djeljiv sa 3. Vrijednost se pridružuje varijabli br. Petlja se ponavlja za sve vrijednosti upisanog intervala (k, n). Ispis izračunate vrijednosti brojača je na kraju.

Listing programa:

PROGRAM P08312074;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, n, br: Integer;
BEGIN
 REPEAT
  Write('Granice intervala ');
  Readln(k, n);
 UNTIL k<n;
 br := 0 ;
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD 3 = 0 THEN 
   br := br + 1;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('Od ', k, ' do ', n, ' ima ', br, ' brojeva djeljivih sa 3');
END.

Ispis na ekranu:

Index