8.3.. Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početne vrijednosti za brojač br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br:=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je i MOD 2 = 1 (neparan broj). REPEAT petlja je od 1 do n.

Listing programa:

PROGRAM p08312047;
{prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do n}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, k, br : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Prebrojati neparne brojeve od 1 do n');
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 br := 0;         { pocetna vrijednost brojaca }
 
 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT          { pocetak petlje repeat - radi }
  IF i MOD 2 = 1 THEN   { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
   br := br + 1;     { uvecaj brojac za 1 }
  i:= i + 1;       { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > n;       { ponavljaj sve dok nebude i > n - kraj repeat petlje }
 
 WRITELN('Neparni od', k', ' do ',n,' = ',br);
END.

Ispis na ekranu:

Index