8.3.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08312077;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, a, b, br : INTEGER;
 p : REAL;
BEGIN
 Writeln ('Proizvod i prebroj brojeve od a do b');
 WRITE ('Od broja ');
 READLN (a);
 WRITE ('Do broja ');
 READLN (b);
 p := 1;
 br := 0; 
 i := a;
 REPEAT
  p := p * i;
  br := br + 1;
  i := i+1;
 UNTIL i > b;
 WRITELN('Proizvod brojeva je ', p );
 WRITELN('Datih brojeva ima ', br);
END.

Ispis na ekranu:

Index