8.3.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD 5 = 0 u intervalu od a do b.

Listing programa:

PROGRAM p08312082;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, a, b, br : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITELN ('Prebroj i pomnozi djelive sa 5');
 WRITE ('Od broja ');
 READLN (a);
 WRITE ('Do broja ');
 READLN (b);
 br:=0;
 p := 1;
 i := a;
 REPEAT
  IF i MOD 5 = 0 THEN
   BEGIN
    p := p * i;
    br := br + 1;
   END;
  i := i + 1;
 UNTIL i > b;
 WRITELN('Proizvod prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od ', a ,' do ' , b, ' je ', p);
 WRITELN('Djeljivih sa 5 je ', br);
END.

Ispis na ekranu:

Index