8.3.. Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
IME IME IME
IME IME IME
IME IME IME

Opis rješenja: Dvije REPEAT petlja od 1 do 3 se mijenjaju brojači..

Listing programa:

PROGRAM p08314001;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j: INTEGER;
BEGIN
 i := 1;
 REPEAT
  j := 1;
  REPEAT
   WRITE('IME ');
   j := j + 1;
  UNTIL j > 3;
  WRITELN;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 3;
END.

Ispis na ekranu:

Index