8.3.. Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
IME
IME IME
IME IME IME

Opis rješenja: Dvije REPEAT petlja od 1 do 3 se mijenjaju brojači. Unutrašnja petlja prvo ima jedan prolaz j=1, zatim 2 i na kraju 3 prolaza.

Listing programa:

PROGRAM p08314002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j: INTEGER;
BEGIN
 i := 1;
 REPEAT
  j := 1;
  REPEAT
   WRITE('IME ');
   j := j + 1;
  UNTIL j > i;
  WRITELN;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 3;
END.

Ispis na ekranu:

Index