8.3.. Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede.

Opis programa: Petljom REPEAT pridružuju se varijabli slovo vrijednosti od malog slova a do malog slova z.

Listing programa:

PROGRAM p08314051;
USES
  WinCrt;
VAR
  slovo : CHAR;
BEGIN
  WRITELN('Velika slova engleske abecede');
  slovo := 'A';
  REPEAT
    WRITE(slovo, ' ');
    slovo := SUCC (slovo);
  UNTIL slovo > 'Z';
END.

Ispis na ekranu:

Index