8.3.. Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede i njihov ASCII kod tj. redni broj.

Opis programa: Petljom REPEAT pridružuju se varijabli slovo vrijednosti od velikog slova A do velikog slova Z. Funkcija ORD prikazuje ASCII kod slova.

Listing programa:

PROGRAM p08314053;
USES
 WinCrt;
VAR
 slovo : CHAR;
BEGIN
 WRITELN('Velika slova engleske abecede'); 
 slovo := 'A';
 REPEAT
  WRITELN(' redni broj ', ORD(slovo), slovo:3);
  slovo := SUCC (slovo);
 UNTIL slovo > 'Z';
END.

Ispis na ekranu:

Index