8.3.. Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br:=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je i MOD 2 = 0.

Listing programa:

PROGRAM p08312072;
{prebrojati prirodne brojeve od k do n}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, br : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 br := 0; 
 i:= 1;
 REPEAT
  IF i MOD 2 = 0 THEN
   br := br + 1;
  i := i + 1;
 UNTIL i>n;
 WRITELN('Parnih do ',n,' je ',br);
END.

Ispis na ekranu:

Index