8.3.. Napisati program za prebrojavanje brojeva od k do n djeljivih sa l

PROGRAM Br_djeljiv_sa_l;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, l, br: Integer;
BEGIN
 Writeln('Prebrojati od k do n djeljive sa l');
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 WRITE ('l ');
 READLN(l);
 br := 0;
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD l = 0 THEN
   br := br + 1;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('Ima ',br, ' brojeva djeljivih sa ', l);
END.

Ispis na ekranu:

Index