Programski jezik Java - Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju
Riješenja zataka za FOR i WHILE petlju

2 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 9. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
8 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
12 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 9. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
17 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 9 koji su djeljivi sa 3. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
35 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do m. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
37 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do m. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
41 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
42 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
43 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
45 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
47 Ispis prirodnih brojeva od k do m koji su djeljivi sa c. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
48 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
51 Suma prvih 9 prirodnih brojeva. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
61 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 9. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
66 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do m. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
68 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do m. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
93 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa a. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
98 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji imaju cifru jedinica 7. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
100 Ispisati sumu 5 članova Fibonačijevog /FIBONACCI/ niza. Fibonačijev niz je niz u kome su prva dva člana jednaka jedan, a svaki sljedeći član je suma prethodna dva člana niza (1, 1, 2, 3, 5). FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
101 Ispisati sumu n članova Fibonačijevog /FIBONACCI/ niza. Fibonačijev niz je niz u kome su prva dva člana jednaka jedan, a svaki sljedeći član je suma prethodna dva člana niza (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...). FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
103 Proizvod prvih 9 prirodnih brojeva. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
107 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 9. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
123 Izračunati proizvod brojeva od 1 do m koji su djeljivi sa c. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
130 Proizvod prirodnih od k do n. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
147 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa c. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
163 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
190 Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
194 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
195 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
196 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva do 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
197 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva do 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
199 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
244 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
245 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
246 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
247 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
248 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
249 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
250 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
251 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
252 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
253 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
254 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
255 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
256 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
257 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
258 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
267 Naći djelitelje unesenog broja. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
268 Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
306 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + N!
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
307 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 2! + 4! + 6! + … + (2n)!
FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index