8.5.. Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Jedno ime u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više. Broj redova učitati sa tastature.

Opis programa: Ispis istog termina u redovima i kolonama.

Listing programa:

PROGRAM p08514001;
USES
 WinCrt;
CONST
 n = 3;     { dimenzija pravougaonika }
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j : Integer;

BEGIN
 WRITELN('Pravougaonik imena'); { naslov }
 
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO
    WRITE('IME ');  { tekst }
   WRITELN;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index