8.5.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j Slika 2. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Listing programa:

PROGRAM p08514030;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n : Integer; 
 znak : Char;  { znak koji se ispisuje }
 
BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
  
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }
 Write('Znak '); 
 Readln(znak);       { znak }

 { gornji trougao kao glavna dijagonala }
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO
    IF i >= j THEN   { ispod glavne dijagonale? }
     WRITE(znak);   { znak }
   WRITELN;
  END;

 { donji trougao kao sporedna dijagonala }
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO
     IF i + j <= n + 1 THEN  { iznad sporedne dijagonale? }
     WRITE(znak);       { znak }
   WRITELN;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index