8.5.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Stranice trougla se odvojeno generišu. Lijeva je sporedna dijagonala i neophodan je prikaz praznog prostora radi desne strance koja je glavna dijagonala.
Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j
Slika 1. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Listing programa:

PROGRAM p08514042;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n, k : Integer;
 znak : Char;  { znak koji se ispisuje }
 
BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
  
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }
 Write('Znak ');
 Readln(znak);       { znak }
 
 FOR i:=1 TO n - 1 DO    { od 1. do pretposljednje reda }
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO    { lijevi dio trougla - sporedna dijagonala }
    IF (i + j) = (n + 1) THEN { sporedna dijagonala? }
     WRITE(znak)    { znak }
    ELSE         { inace }
     WRITE(' ');    { prazno }

   FOR k := 2 TO n DO  { desni dio se ispisuje tek od drugog reda - glavna dijagonala }
    IF i = k THEN    { glavna dijagonala? }
     WRITE(znak)    { znak }
    ELSE
     WRITE(' ');    { prazno }
   WRITELN;
  END;
 FOR j:=1 TO 2 *n - 1 DO
  Write(znak);      { znak i mjesto }
 WRITELN;
END.

Ispis na ekranu:

Index