8.5.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Stranice trougla se odvojeno generišu. Lijeva stranica je glavna dijagonala i neophodan je prikaz praznog prostora radi desne strance koja je sporedna dijagonala.
Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Listing programa:

PROGRAM p08514043;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n : Integer;
 znak : Char;  { znak koji se ispisuje }

BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
 
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }
 Write('Znak ');
 Readln(znak);       { znak }

 FOR j := 1 TO 2 * n - 1 DO
  WRITE(znak);    { previ red }
 WRITELN;

 FOR i := 2 TO n - 1 DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n - 1 DO
    BEGIN
     IF i = j THEN    { na glavnoj dijagonali? }
      WRITE(znak)    { na glavnoj dijagonali: 1 znak }
     ELSE
       WRITE(' ');     { ispod glavne dijagonale: prazno }
    END;

   FOR j:= 1 TO n - 1 DO
    BEGIN
     IF i + j = n + 1 THEN    { desno - na sporednoj dijagonali? }
      WRITE(znak)    { desno - na sporednoj dijagonali 1 znak }
     ELSE
       WRITE(' ');     { ispod sporedne dijagonale prazno }
    END;
   WRITELN;    { na glavnoj dijagonali: 1 znak }
  END;

  FOR j:=1 TO n - 1 DO
   WRITE(' ');     { poslednji red }
  WRITELN(znak);    { na glavnoj dijagonali: 1 znak }

END.

Ispis na ekranu:

Index