8.5.. Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Jedno ime u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više. Ispisuje crtice umjesto imena.

Opis programa: Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Listing programa:

PROGRAM p08514044;
USES
 WinCrt;
CONST
 n = 3;     { broj redova }
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j : Integer;

BEGIN
 WRITELN('Ispis IME'); { naslov }

 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO
     IF i > j THEN   { ispod glavne dijagonale? }
      WRITE('IME ')  { tekst }
     ELSE
      WRITE('--- ');
   WRITELN;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index