8.5.. Napisati program da ispisuje u prvom redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
.

Opis programa: Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Listing programa:

PROGRAM p08514045;
USES
 WinCrt;
CONST
 n = 3;     { broj redova }
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j : Integer;

BEGIN
 WRITELN('Ispis IME'); { naslov }

 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO
     IF i + j > n + 1 THEN   { ispod sporedne dijagonale? }
      WRITE('IME ')  { tekst }
     ELSE
      WRITE('--- ');
   WRITELN;
  END;
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index