8.5.. Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Jedno ime u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više. Broj redova učitati sa tastature.

Opis programa: Ispis istog termina u redovima i kolonama.

Listing programa:

PROGRAM p08514056;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n : Integer;

BEGIN
 WRITELN('Pravougaonik imena'); { naslov }
 
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }

 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO
    WRITE('IME ');  { tekst }
   WRITELN;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index