Potprogram PROCEDURE

 

Tekst zadatka

Rjesenje

1

Napisati program sa procedurama za ispis 'Limun', 'Kivi', 'Limun'

.html

2

Napisati program sa procedurom za ispis vrijednosti brojeva a i b, pridružuje novu vrijednosti u potprogramu a zatim ispisuje u glavnom programu novu vrijednost iz potprograma.

.html

3

Napisati program sa procedurom za ispis vrijednosti brojeva a i b, uvečava vrijednosti u potprogramu za 1 a zatim ispisuje u glavnom programu.

.html

4

Vrijednosti a i b se učitvaju u programu. Procedura na ulazu ima definisane varijable a i b u zaglavlju. Vrijednosti a i b se mijenju u proceduri a zatim se ispisuju u glavnom programu.

.html

5

Vrijednosti a i b se učitvaju u programu. Procedura na ulazu ima definisane varijable a i b u zaglavlju sa VAR. Vrijednosti a i b se mijenja u proceduri i imaju novu vrijednost pri izlaz iz glavnof programa. Ulaz je a:=1; b:= 3; a potprogramu a se uvećava a b umanjuje za 1.

.html

6

Vrijednosti a i b se učitvaju u programu. Procedura na ulazu ima definisane varijable x i y u zaglavlju procedura sa VAR. Vrijednosti x i y se mijenju u proceduri i imaju novu vrijednost pri izlazu iz glavnog programa. Ulaz je a:=2; b:= 5; a potprogramu x se množi sa 2 a y umanjuje za 2.

.html

7

Vrijednosni i variablilni parametri. x je 1, y je 4 u glavnom programu. Oba uvećaj za 2 u proceduri. x je vrijednosni, y varijablini (izlazni) parametar..

.html

8

Vrijednosni i variablilni parametri. x je 3, y je 4 u glavnom programu. Oba umanji za 3 u proceduri. x je vrijednosni, y varijablini (izlazni) parametar.

.html

9

Napisati program za unos n parova sa procedurom koja obrće redoslijed brojeva u unesenom paru ako je prvi broj veći od drugog.

.html

10

Napisati program sa procedurom za izračunavanje zbira kvadrata i kubova brojeva od m do n.

.html

11

Napisati program sa procedurom za izračunavanje obima i površine kruga.

.html

12

Napisati program sa procedurom za odredjivanje minimuma tri broja.

.html

13

Napisati program za ispis vrijednosti 2n za n od 1 do 10 sa procedurom za izračunavanje vrijednosti 2n.

.html

14

Napisati program sa procedurom za izračunavanje sume prirodnih brojeva i sume kvadrata brojeva od k do n.

.html

15

Napisati program sa procedurom za izračunavanje sume parnih i sume kvadrata neparnih brojeva od k do n.

.html

16

Napisati program sa procedurom za izračunavanje sume djeljivih sa l od k do n (koristiti REPEAT).

.html

17

Napisati program sa procedurom za izračunavanje aritmetičke sredine brojeva od k do n.

.html

18

Napisati program sa procedurom za izračunavanje aritmetičke sredine parnih i neparnih.

.html

19

Napisati program sa procedurom za prebrojavanje brojeva od k do n djelijivih sa l (koristiti WHILE).

.html

20

Napisati program sa procedurom za prebrojavanje brojeva od k do n djelijivih sa l (koristiti REPEAT).

.html

21

Tablica potencija broja 2.

.html

22

Urediti dva učitana broja.

.html

23

Urediti tri učitana broja.

.html

24

Urediti dva učitana broja. Koristiti iskustva iz prethodnih zadataka

 

Potprogrami     Index