9.5.4. Naći obim kruga za 5 vrijednosti (pet puta upis u glavnom programu. Funkcija koristi nove varijable.

Listing programa:

PROGRAM p09511004;
{Obim kruga za 5 vrijednosti r(Funkcija koristi nove varijable}
USES
 WinCrt;
Var 
 i : Integer;
 r : Real;

FUNCTION Obim(rr: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 Obim := 2 * rr * pi;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 FOR i := 1 TO 5 DO
  BEGIN  
   Write('Poluprecnik ');
   Readln(r);
   Writeln (i,' poluprecnik:', r, '  Obim ', Obim(r));
  END;
END.
   

Izvođenje programa:

Index