9.5.5. Za upisani poluprečnik izračunati obim (pet upisa; u glavnom programu pridruzivanje o =  Obim(r).).

Listing programa:

PROGRAM Obim04;
{Naci obim kruga za 5 ucitani vrijednosti (pet puta upis u glavnom programu. Funkcija koristi nove varijable}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(r) }
USES
 WinCrt;
Var 
 i : Integer;
 r, o : Real;

FUNCTION Obim(rr: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 Obim := 2 * rr * pi;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 FOR i := 1 TO 5 DO
  BEGIN  
   Write('Poluprecnik ');
   Readln(r);
   o := Obim(r); 
   Writeln (i,' poluprecnik:', r, '  Obim ', o);
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index