9.5.6. Naći površinu kruga (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := Povrsina(r) ).

Listing programa:

PROGRAM Povrsinakruga01;
{Naci povrsinu kruga (Funkcija koristi nove varijable}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := Povrsina(r)  }

USES
 WinCrt;
Var 
 r, p: Real;

FUNCTION Povrsina(r_novi:Real) :Real;  {Funkcija} 
BEGIN
 Povrsina := SQR(r_novi)*pi
END;


BEGIN  {Glavni program} 
 Write('Poluprecnik ');
 Readln(r);
 p := Povrsina(r);
 Writeln (' poluprecnik:', r, '  Povrsina',p);
END.

Izvođenje programa:

Index