9.5.7. Naci povrsinu kruga za 5 ucitanih vrijednosti poluprecniak (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := Povrsina(r) ).

Listing programa:

PROGRAM Povrsinakruga02;
{Naci povrsinu kruga (pet puta upis u glavnom programu. Funkcija koristi nove 
varijable}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := Povrsina(r)  }
USES
 WinCrt;
Var 
 i : Integer;
 r, p: Real;

FUNCTION Povrsina(r_novi:Real) :Real;
BEGIN
 Povrsina := SQR(r_novi)*pi
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 FOR i := 1 TO 5 DO
  BEGIN  
   Write('Poluprecnik ');
   Readln(r);
   p := Povrsina(r);  {poziv FUNCTIN}
   Writeln (i,' poluprecnik:', r, '  Povrsina',p);
   END;
END.

Izvođenje programa:

Index