9.5.8. Naci obim kvadrata za ucitanu vrijednost (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a) )

Listing programa:

PROGRAM obim_kvadrata01;
{Naci obim kvadrata za ucitanu vrijednost (Funkcija koristi nove varijable)}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a) }

USES
 WinCrt;
Var 
 a, o : Real;

FUNCTION Obim(stranica: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 Obim := 4 * stranica;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 Write('Stranica kvadrata ');
 Readln(a);
 o := Obim(a); 
 Writeln ('Stranica kvadrata :', a, '  Obim ', o);
END.

Izvođenje programa:

Index