9.5.10. Naci povrsinu kvadrata za ucitanu vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a) )

Listing programa:

PROGRAM povrsina_kvadrata01;
{Naci povrsinu kvadrata za ucitanu vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable)}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a) }

USES
 WinCrt;
Var 
 a, p : Real;

FUNCTION povrsina(stranica: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 povrsina := SQR(stranica);   {kvadrat - SQR(a)=a*a}
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 Write('Stranica kvadrata ');
 Readln(a);
 p := povrsina(a); 
 Writeln ('Stranica kvadrata :', a, '  Povrsina ', p);
END.

Izvođenje programa:

Index