9.5.11. Naći površinu kvadrata za 5 učitanih vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a) ).

Listing programa:

PROGRAM povrsina_kvadrata02;
{Naci povrsinu kvadrata za 5 ucitani vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable)}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu povrsina := SQR(stranica) }

USES
 WinCrt;
Var 
 i : Integer;
 a, p : Real;

FUNCTION povrsina(stranica: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 povrsina := SQR(stranica); {kvadrat - SQR(a)=a*a}
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 FOR i := 1 TO 5 DO
  BEGIN  
   Write('Stranica kvadrata ');
   Readln(a);
   p := povrsina(a); 
   Writeln (i, '  Stranica kvadrata :', a, '  Povrsina ', p);
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index