9.5.14. Naci površinu pravougaonika za ucitanu vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a, b) ).

Listing programa:

PROGRAM povrsina_pravougaonika01;
{Naci povrsinu pravougaonika za ucitanu vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable)}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a, b) }

USES
 WinCrt;
Var 
 a, b, p : Real;

FUNCTION povrsina(x, y: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 povrsina := x * y;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 Writeln('Izracunavanje povrsinu pravougaonika');
 Write('Stranica 1 ');
 Readln(a);
 Write('Stranica 2 ');
 Readln(b);
 p := povrsina(a, b); 
 Writeln ('Stranica 1 :', a, '   Stranica 2 :', b, '  Povrsina ', p);
END.

Izvođenje programa:

Index